Lazarus Programmering 2

Grundstruktur for LFP program med grafisk brugergrænseflade

I Lazarus IDE: Vælg File > New > Project > Application

Systemet genererer automatisk en fil med denne tekst: den skal normalt ikke redigeres:

program project1;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Interfaces, // this includes the LCL widgetset
 Forms, Unit1
 { you can add units after this };

{$R *.res}

begin
 RequireDerivedFormResource := True;
 Application.Initialize;
 Application.CreateForm(TForm1, Form1);
 Application.Run;
end.

Den redigerbare del af programmet er en anden fil - standardnavnet er "unit1".
Med et nyt program oprettes en også "Form" - her skal to "Dialogs" indbygges - træk dem fra menulinien: OpenDialog og SaveDialog samt en "Button" der starter programmet ved klik, lad også programmet give en meddelelse om, at det er færdigt:

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  OpenDialog1: TOpenDialog;
  SaveDialog1: TSaveDialog;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
 public
  { public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var
 infilename, outfilename: string;
 fin, fout: textfile;
 character: char;
 i: integer;
 test: boolean;
(* Add more definitions here *)

(*En procedure erklæret inde i programmet*)
procedure copyline(var fin,fout:text);
   var character:char;
   begin
     while not eoln(fin) do begin
       read(fin,character);
       write(fout,character);
     end;
   end;

begin
if OpenDialog1.Execute then
begin infilename := OpenDialog1.Filename; end;
if SaveDialog1.Execute then
begin outfilename:=SaveDialog1.Filename; end;

AssignFile(fin,infilename); Reset(fin);
AssignFile(fout,outfilename); Rewrite(fout);

(* Insert program code here *)
while not eof(fin) do begin
  read(fin, character);
  write(fout, character);
 end;
(* End of your own program code *)

CloseFile(fin); CloseFile(fout);
ShowMessage('Finished: Click OK to stop program');
end;
end.
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License